โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับข้าราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดและอำเภอ เกี่ยวกับแนวทางและการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเรื่องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวทางการใช้งานและบันทึกข้อมูลในระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (GCODE) เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการจัดตั้งสถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัดองค์กปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนางประอรรัตน์ กาญจน์ธนภัทร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น เป็นประธานการประชุม และมีนายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวเกศินี จันทร์แก้ว นายสุรชัย ขำมาลัย หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา (หน.ฝ.ขศ.) และข้าราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เข้าร่วมการประชุม

สิ่งที่ได้จากการประชุม :
ข้าราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดและอำเภอ เข้าใจภาพรวมการออกรหัส GCODE และการใช้งานระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป :
1. กระทรวงศึกษาธิการ ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาผู้ใช้งานระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ผ่าน Line Application (QR Code บนหน้าระบบฯ) เพื่อสะดวกในการแก้ไขปัญหาให้กับทุกหน่วยงาน
2. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอหารือในการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ( GCODE ) เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่มีรหัสขึ้นต้นด้วยอักษร G กับระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) ในการประชุมครั้งต่อไป

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300