การประชุมหารือการขอใช้ข้อมูลเพื่อจัดทำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับคณะอนุกรรมการระบบเครือข่ายฐานข้อมูล ภายใต้คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

                  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมหารือการขอใช้ข้อมูลเพื่อจัดทำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับคณะอนุกรรมการระบบเครือข่ายฐานข้อมูล ภายใต้คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ณ ห้องประชุมราชภัฏ 2 ชั้น 5 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางสายพิณ เชื้อน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุม และมีดร.พนิดา กิตติธำรงกุล สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.นครินทร์ อมเรศ ธนาคารแห่งประเทศไทย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

สิ่งที่ได้จากการประชุม :
1. ข้อมูลที่กระทรวงศึกษาธิการมีการจัดเก็บตามมาตรฐานข้อมูลที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้
2. กระบวนการทำงานของคณะอนุกรรมการระบบเครือข่ายฐานข้อมูล ภายใต้คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
3. การนำข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการไปใช้ในการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พร้อมยกตัวอย่างประกอบวัตถุประสงค์ของการขอใช้รายการข้อมูลบางรายการ

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป :
1. คณะอนุกรรมการระบบเครือข่ายฐานข้อมูลภายใต้คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ จัดทำหนังสือขอใช้ข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ และวัตถุประสงค์ความจำเป็นในการใช้ข้อมูล
2. คณะอนุกรรมการระบบเครือข่ายฐานข้อมูลภายใต้คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ จัดทำ Flow กระบวนการทำงานของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้เห็นภาพรวมของการใช้งานข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300