ประชุมเพื่อให้ความเห็น (ร่าง) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาตรงสู่ผู้เรียน

               วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็น (ร่าง) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาตรงสู่ผู้เรียน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา โดยมี ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หัวหน้าโครงการ เป็นประธานการประชุม และมีนายอิทธิกร ช่างสากล ผอ.ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุม

Please publish modules in offcanvas position.