ประชุมนำเสนอและรับฟังข้อคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรฐานการนำเสนอสถิติและการผลิตสถิติ

                วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 - 14.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมการประชุมนำเสนอและรับฟังข้อคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรฐานการนำเสนอสถิติและการผลิตสถิติ ณ ห้องประชุม 401 ทิศเหนือ สำนักงานสถิติแห่งชาติ วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างมาตรฐานการนำเสนอสถิติในประเด็นสัญลักษณ์ในตารางสถิติ โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนหน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ผู้แทนหน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, ผู้แทนหน่วยงานกรมการจัดหางาน, ผู้แทนหน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ผู้แทนหน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ผู้แทนหน่วยงานสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, ผู้แทนหน่วยงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ผู้แทนหน่วยงานสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และผู้แทนหน่วยงานกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุม

Please publish modules in offcanvas position.