การประชุมชี้แจงโครงการการศึกษาและจัดทำต้นแบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (GD CATALOG) และระบบนามานุกรม ( Directory Services)

                วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการการศึกษาและจัดทำต้นแบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (GD CATALOG) และระบบนามานุกรม ( Directory Services) ณ ห้องประชุมบอลรูม เอ ชั้น 5 โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อการจัดทำ Data Catalog เพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐที่มีการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน มีการกำกับ ดูแลข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยมีนางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม และมีนางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์โอภาส นางสาวเกศินี จันทร์แก้ว ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , สำนักงานสถิติแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 31 หน่วยงาน 3 จังหวัด (กรุงเทพ, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา) นำร่องโครงการฯ เข้าร่วมการประชุม

Please publish modules in offcanvas position.