การประชุมชี้แจงโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services)

               วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) ณ ห้องอบรม 1 ชั้น 2 ทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ วัตถุประสงค์ในการประชุมได้แก่สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) จัดประชุมชี้แจงโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลฯให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐร่วมกันโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยมีนางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุม

Please publish modules in offcanvas position.