แนวทางการเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของกระทรวงศึกษาธิการ

banner

หน่วยงานในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะดำเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ก่อนนำไปเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มีรายละเอียด ดังนี้

 1. แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. ปฏิทินการขอรับความเห็นชอบโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 3. คำอธิบายการจัดทำข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ของกระทรวงศึกษาธิการ
 4. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ(ICT_MOE2566_V.1)
 5. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป (100M-2564v3) กทบ.-๐๑-๒๕๖๔-๐๐
 6. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 7. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
  ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300