รายงานภาวะสังคมไทย ไตรมาสสี่และภาพรวม ปี 2563

 

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 
ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300