ปฏิทินการขอรับความเห็นชอบโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

21 6.9.64 Timeline เสนอโครงการ

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300