ขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่ดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ

20 6.9.64 2

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300