กลุ่มแพลตฟอร์มการเรียนรู้และสื่อสังคมออนไลน์  
    
1.      นายทิพากรณ์      หน่อแก้วบุญ      ผู้อำนวยการกลุ่มแพลตฟอร์มการเรียนรู้และสื่อสังคมออนไลน์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2.      นายสุรเกียรติ      รัตนรอด      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3.      นายอภิชาต      แก้วศรีปราชญ์      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4.      นายจิติศักดิ์      เถื่อนช้าง      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5.      น.ส.วรรณกร      แกล้วกล้า      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300