ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
โทรศัพท์ 02 280 0377   
1.      นายอิทธิกร        ช่างสากล      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2.      นางสายพิณ      เชื้อน้อย      นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
3.      น.ส.กรรณิการ์      ฤกษ์โอภาส      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
4.      น.ส.เกศินี      จันทร์แก้ว      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
5.      น.ส.พิชญา      สกะมณี      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
6.      น.ส.กรรณิกา      ศิวิจารย์      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
7.      น.ส.สาธิตา      สันติวรานนท์      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8.      นายสำเนียง      พุฒศรี      เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
9.      น.ส.บัณทิตา      ยะนันท์      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300