กลุ่มแพลตฟอร์มการบริหารจัดการและเว็บไซต์    


โทรศัพท์ 02 282 8285

 

1.      นายทิพากรณ์      หน่อแก้วบุญ      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2.      น.ส.สุภัสรีญา      บัวเกตุ      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3.      นายอภิชาต      แก้วศรีปราชญ์      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4.      นายภาณุภาคย์      ปั่นเจริญ      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
5.      น.ส.สุญาดา      แดนจอหอ      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6.      น.ส.สุดารัตน์      ดอนแก้ว      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7.      น.ส.วรรณกร      แกล้วกล้า      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8.      น.ส.สุธาสินี      เจริญทรัพย์      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9.      นายกฤษฎา      กรุณาวงค์      พนักงานจัดการงานทั่วไป  

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300