กลุ่มแพลตฟอร์มการบริหารจัดการและเว็บไซต์     
1.      น.ส.สุภัสรีญา      บัวเกตุ      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2.      นายภาณุภาคย์      ปั่นเจริญ      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3.      น.ส.สาธิตา      สันติวรานนท์      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4.      น.ส.สุญาดา      แดนจอหอ      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5.      น.ส.สุดารัตน์      ดอนแก้ว      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6.      น.ส.สุธาสินี      เจริญทรัพย์      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300