กลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์และเครือข่าย
       โทรศัพท์ 02 281 1773
1.      จ่าเอกอภิเชษฐ์      มั่นเกษวิทย์      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2.      นายวีระชัย      บุญขำ      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3.      นางอัจฉรา      สิทธิวงศ์      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4.      นายธานินทร์      กองลุน      จพง.เครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5.      นายประสิทธิ์พร      ด่อนแก้ว      จพง.เครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6.      น.ส.สุชาดา     สวัสดิ์เมือง      นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7.      น.ส.กันต์      แว่นจง      เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8.      น.ส.นนทิยา     รอดย้อย      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300