กลุ่มอำนวยการและแผนดิจิทัล


 

1.      น.ส.มยุรี    จี้ระมาตย์      นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2.      น.ส.อำไพ รุ่งวิจารณ์      นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3.      น.ส.นิภา แย้มวจี      นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4.      นางชลิดา บุญขำ      นักวิชาการศึกษาชำนาญการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5.      น.ส.เกศินี ถึงพร้อม      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6.      นางรติวันต์ เทหะมาศ      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7.      นายรัตนพงษ์ จ้อยนพรัตน์      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8.      น.ส.ณัฐวรา วัชรธรรม      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9.      น.ส.วิไล ไชยรุ่งเรือง      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300