ยุทธศาสตร์

 1. เสริมสร้างความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้าน ICT
 3. พัฒนาระบบคลังข้อมูลกลางให้มีประสิทธิภาพ
 4. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้มีคุณภาพ
 5. พัฒนาระบบ e-Office ระบบ e-Learning และเว็บไซต์ อย่างมีคุณภาพ
 6. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ
 7. เสริมสร้างความรู้ ทักษะและความตระหนักการใช้ ICT ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
 8. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา

เป้าประสงค์  

 1. แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ ICT นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. หน่วยงาน/สถานศึกษาได้นำผลการวิจัยไปพัฒนาด้าน ICT
 3. ระบบคลังข้อมูลกลางสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
 4. ข้อมูล สารสนเทศ นำไปใช้ในการวางแผนและการประเมินผลการจัดการศึกษาและการตัดสินใจของผู้บริหาร
 5. ผู้รับบริการใช้ระบบ e-office ระบบ e-Learning และเว็บไซต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ผู้รับบริการเข้าใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ
 7. บุคลากรนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ 

 1. สร้างความเข้าใจและร่วมกันจัดทำแผนแม่บท ICT
 2. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานนำแผนแม่บท ICT ไปสู่การปฏิบัติ
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยด้าน ICT ตามพันธกิจของ ศทก.
 4. พัฒนามาตรฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาและส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
 5. พัฒนาศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ (NEIS)
 6. พัฒนาสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
 7. จัดทำข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 8. เสริมสร้าง ความเข้มแข็งทางด้านการบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
 9. พัฒนาและปรับปรุงระบบ e-Office ระบบ e-Learning และเว็บไซต์
 10. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน สป. ใช้ระบบ e-Office ระบบ e-Learning และเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 11. พัฒนาศักยภาพระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้
 12. สร้างเครือข่ายความร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 13. สร้างความเข้มแข็งในการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 14. จัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและนำไปสู่การปฏิบัติ
 15. ให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร
 16. จัดให้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน
 17. เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งในการทำงาน
ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300