วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

 

ค่านิยม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจ

          พันธกิจหลัก

  1. เสนอกรอบนโยบาย แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
  2. พัฒนาศูนย์กลางข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ
  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ การบริการ และการเรียนรู้
  4. พัฒนาศูนย์กลางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
  5. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

          พันธกิจสนับสนุน

  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

 

Please publish modules in offcanvas position.