โครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร


โครงสร้างการบริหาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 4 กลุ่มงาน 1 ศูนย์ ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 597/2563 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรื่อง การแบ่งกลุ่มงานภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ให้ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นกลุ่มงานภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมีกลุ่มงานภายใน ประกอบด้วย         

  1. กลุ่มอำนวยการและแผนดิจิทัล        
  2. กลุ่มดาต้าเซนเตอร์และเครือข่าย        
  3. กลุ่มแพลตฟอร์มการบริหารจัดการและเว็บไซต์     
  4. กลุ่มแพลตฟอร์มการเรียนรู้และสื่อสังคมออนไลน์        
  5. ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่

 

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300