วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา
ชื่อโครงการ/หลักสูตรการจัดอบรม สัมมนา
รูปภาพ
  •  หลักสูตรการใช้งาน Google Application for Education รุ่นที่ 1-8
folder images icon
 
  •  หลักสูตรการใช้ Social Media มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1-8
folder images icon
 
  •  หลักสูตร การพัฒนาและเสริมสร้างวินัยในการใช้เทคโนโลยี
folder images icon
 
  •  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
folder images icon
 
  •  อบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2561 
    ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 ชั้น 10 Riverine Place อ.เมือง จ.นนทบุรี
folder images icon