วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

IMG 6948

 

          วันที่ 14 - 15 กันยายน 2563 ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมสร้างความเข้าใจในแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 และคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมี นายอาคม ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้ระบบสามารถรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ระบบฐานข้อมูลของทุกหน่วยงานมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้แบบ On-Line Real Time เพื่อแก้ปัญหาการจัดส่งข้อมูลระหว่างกันมีความล่าช้า ข้อมูลมีความซ้ำซ้อน รูปแบบของข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และเพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาคและผู้แทนหน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนทั้งสิ้น 140 คน

 

IMG 6925

IMG 6934

IMG 6935

IMG 6965

IMG 6997

IMG 6998

IMG 7006

IMG 7049

IMG 7100

IMG 7037