วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

    วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกลุ่มสำนักงานอัตโนมัติ แพลตฟอร์มการเรียนรู้ และสื่อสังคมออนไลน์ ได้จัดการประชุมหารือเพื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานระบบ DEEP ขององกรณ์หลักและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการให้สามารถใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายจำนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์ผ่านระบบ DEEP ของระดับการศึกษาชั้น ม.4 - ม.6 ในช่วงเปิดภาคการศึกาาแรกของปี 2563 โดยมี นายวรัท พฤกษากุลนันท์ เป็นประธานการประชุม องค์ประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศธ. สกศ. คุรุสภา กศน. ก.ค.ศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สสวท. สพฐ. สอศ. สช. สกสค. และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

DEEP 0015

DEEP 0014

DEEP 0009

DEEP 0008

DEEP 0012