วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

       วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกลุ่มระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ได้จัดการประชุมหารือแนวทางการกำหนดช่องทางการตรวจสอบข้อมูลรายบุคคล เพื่อพิจารณาหาแนวทางการกำนดช่องทางการตรวจสอบข้อมูลรายบุคคล นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยมี นายวรัท พฤกษากุลนันท์ เป็นประธานการประชุม องค์ประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักนิติการ สป.

20200414 105358

20200414 105436

20200414 091947

20200414 092033