วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

ประวัติความเป็นมา


                history bict2556

             ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกาาธิการ เดิมชื่อ "ศูนย์สารสนเทศ"    ได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2522 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายแพทย์บุญสม มาร์ติน) โดยระยะเริ่มแรกอยู่ภายใต้การดูแลของกองแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง ต่อมาได้มีการบริหารงานในฐานะหน่วยงานอิสระขึ้นตรงกับรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 เป็นต้นมา จนกระทั่ง พ.ศ.2535 ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงศึกาาธิการให้เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2535 ต่อมารัฐบาลได้จัดตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้น เพื่อดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกำหนดให้ทุกกระทรวงมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

history bict2522 2527

     อำนาจหน้าที่ 

               กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ได้กำหนดให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

        (ก) จัดทำข้อเสนอนโยบายแผ่นแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง รวมทั้งวางและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของรัฐ

        (ข) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

        (ค) สนับสนุนและให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานและกระทรวง รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

        (ง) พัฒนาระบบคลังข้อมูล และฐานข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นศูนย์กลางข้อมูลของกระทรวง

        (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง

        (ฉ) ปฏิบัติร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

     รายนามผู้อำนวยการ

1. นายณรงค์ บุญมี  พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2530
2. นายสงบ ลักษณะ  พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2532
3. นายอธิปัตย์ คลี่สุนทร พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2542
4. นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2546
5. นางลัดดาวัลย์ สมิตตะมาน  พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547
6. นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551
7. นางสาวมยุรี รัตนมุง  พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554
8. นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ    พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 - มกราคม พ.ศ. 2555
9. นายนิธิบดี เที่ยงวรรณกานต์ มกราคม พ.ศ. 2555 - พฤษภาคม พ.ศ. 2555
10. นายเจตนา แดงอินทวัฒน์ พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - พฤศจิกายน 2556
11. นางอรชาต สืบสิทธิ์ พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 - กันยายน พ.ศ. 2557
12. นางเสถียร อุสาหะ มีนาคม พ.ศ. 2558 - กันยายน พ.ศ. 2558
13. นายชาญศักดิ์ เหลืองไตรรัตน์  ตุลาคม พ.ศ. 2558 - กัันยายน พ.ศ. 2559
14. นายวรัท พฤกษากุลนันท์  23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560
15. นายศัจธร วัฒนะมงคล        13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
16. นายประสิทธิ์ เขียวศรี        22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563
17. นายอาคม ศาณศิลปิน        ปัจจุบัน