วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

    วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกลุ่มแผนและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5/2563 เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ เป็นประธานการประชุม องค์ประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะทำงาน ผู้แทนหน่วยงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งมีหน่วยงานเสนอโครงการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

122155

122147

122151

122154