วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

      วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างหลักเกณฑ์และคู่มือการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา โดยมี นาย ประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุม เพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์และคู่มือการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางการดำเนินการในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้เกิดฐานข้อมูลที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนตั้งแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมาจนถึงหน่วยงานหลักและทันต่อสถานการณ์ การพัฒนาด้าน ICT เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา การนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจและการสื่อสารภายในองค์กร บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย และใช้ประชาสัมพันธ์ภายในกระทรวง (เสมาสนเทศ) และบริการทางวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป (ประชาสนเทศ) โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาคสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้แทนหน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

IMG 6667

IMG 6646

IMG 6647

IMG 6657

IMG 6458

IMG 6585

IMG 6465

IMG 6669