วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

114504

114503

114501

114502

     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกลุ่มแผนและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4/2563 เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ เป็นประธานการประชุม องค์ประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะทำงาน ผู้แทนหน่วยงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งมีหน่วยงานเสนอโครงการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.