วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

อำนาจหน้าที่

     กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ได้กำหนดให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          (ก) จัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง รวมทั้งวางและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาภาครัฐ
          (ข) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
          (ค) สนับสนุนและให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานและกระทรวง รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
          (ง) พัฒนาระบบคลังข้อมูล และฐานข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลของกระทรวง
          (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง
          (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

โครงสร้างการบริหาร

    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 4 กลุ่มงาน 1 ศูนย์ ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 597/2563 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรื่อง การแบ่งกลุ่มงานภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ให้ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นกลุ่มงานภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

     ปัจจุบันมีกลุ่มงานภายใน ประกอบด้วย
          1. กลุ่มอำนวยการและแผนดิจิทัล
          2. กลุ่มดาต้าเซนเตอร์และเครือข่าย
          3. กลุ่มระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
          4. กลุ่มสำนักงานอัตโนมัติ แพลตฟอร์มการเรียนรู้ และสื่อสังคมออนไลน์
          5. ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

          โดยได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มไว้ ดังนี้

 170420BICT0100001

structure bict 22092020