วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

อำนาจหน้าที่

          กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ได้กำหนดให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          (ก) จัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง รวมทั้งวางและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของรัฐ
          (ข) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
          (ค) สนับสนุนและให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
          (ง) พัฒนาระบบคลังข้อมูล และฐานข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นศูนย์กลางข้อมูลของกระทรวง
          (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง
          (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

โครงสร้างการบริหาร


         
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 4 กลุ่มงาน 1 ศูนย์ ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 597/2563 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรื่อง การแบ่งกลุ่มงานภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ให้ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นกลุ่มงานภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

     ปัจจุบันมีกลุ่มงานภายใน ประกอบด้วย
          1. กลุ่มอำนวยการและแผนดิจิทัล
          2. กลุ่มดาต้าเซนเตอร์และเครือข่าย
          3. กลุ่มระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
          4. กลุ่มสำนักงานอัตโนมัติ แพลตฟอร์มการเรียนรู้ และสื่อสังคมออนไลน์
          5. ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

          โดยได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มไว้ ดังนี้

 

๑. กลุ่มอำนวยการและแผนดิจิทัล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาของกระทรวง และแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา วิจัยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา พัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานปลัดและกระทรวง งานเลขานุการของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดและกระทรวง ให้คำปรึกษาแนะนำด้านนโยบายและแผน งบประมาณ และการขอรับความเห็นชอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงงานบริหารสำนักงาน งานให้บริการทางวิชาการ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒. กลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์และเครือข่าย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางระบบศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกระทรวงเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง วางระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อป้องกัน รับมือและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการบริหารจัดการของสำนักงานปลัดกระทรวง วิจัยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ อึปกรณ์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๓. กลุ่มระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบฐานข้อมูลด้ารการศึกาาและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นระบบเดียว ที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการใช้ประโชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกาาที่ครอบคลุม ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินผลและรายงานผลของสำนักงานปลัดและกระทรวง วิจัยให้คำปรึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของสำนักงานปลัดและกระทรวง จัดวางระบบหรือรูปแบบการนำเสนอและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลายหลาย ดำเนินงานเกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงศึกษาธิการ (MOC) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของกระทรวง และบูรณาการข้อมูลเพื่อการนำเสนอข้อมูลของกระทรวงตามแนวทางที่ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) กำหนด และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๔. กลุ่มสำนักงานอัตโนมัติ แพลตฟอร์มการเรียนรู้ และสื่อสังคมออนไลน์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์และแพลตฟอร์มบริหารพื้นฐานภาครัฐ (Goverment Service Platform) เพื่อการบริหารจัดการของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงสร้างสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) โดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงาน พัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักงานปลัดและกระทรวง วิจัยให้คำปรึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๕. ศูนย์ข้อมูลทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับจัดทำข้อเสนอและแผนการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของประเทศเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำกรอบแนวทางหรือระบบการจัดการ ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการ หน่วยงาน หรือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในภาพรวมของประเทศเป็นไปอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบคลังข้อมูลและฐานข้อมูลสารสนเทศให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาของประเทศ จัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านสารสนเทศทางการศึกษาของประเทศ ส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อให้การรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์และจัดการข้อมูลเป็นไปตามแผนการบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของประเทศ จัดวางระบบหรือรูปแบบการนำเสนอและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลาย ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของประเทศต่อรัฐมนตรีว่าการการะทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการเชิงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารจัดการประสานข้อมูลการศึกษา และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย