วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

E-mail Address

1.

นางสาวสุภัสรีญา บัวเกตุ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

นายวีระชัย บุญขำ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

นายสุรเกียรติ รัตนรอด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

นายอภิชาต แก้วศรีปราชญ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.

นางสาวสาธิตา สันติวรานนท์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.

นางสาวสุดารัตน์ ดอนแก้ว

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7.

นางสาววรรณกร แกล้วกล้า

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.