วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

E-mail Address

1.

นายอิทธิกร ช่างสากล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

นางสายพิณ เชื้อน้อย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

นางสาวพิชญา สกะมณี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

ว่าที่ ร.ต.พิชิตชัย กาญจนพิมาย สืบมา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.

นางสาวกรรณิกา ศิวิจารย์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.

นางสาวบัณทิตา ยะนันท์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7.

นายสำเนียง พุฒศรี

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.