วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

E-mail Address

1.

จ่าเอกอภิเชษฐ์ มั่นเกษวิทย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

นางอุไรพร ศรีมานพ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

นางอัจฉรา สิทธิวงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

นายภาณุภาคย์ ปั่นเจริญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.

นายธานินทร์ กองลุน

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.

นายประสิทธิ์พร ด่อนแก้ว

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.

นางสาวสุชาดา สวัสดิ์เมือง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.