วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

E-mail Address

1.

นางสาวอำไพ รุ่งวิจารณ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

นางสาวนิภา แย้มวจี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

นางสาวมยุรี จี้ระมาตย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

นางชลิดา บุญขำ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.

นางรติวันต์ เทหะมาศ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.

นายรัตนพงษ์ จ้อยนพรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7.

นางสาวเกศินี ถึงพร้อม 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8.

นางสาววิไล ไชยรุ่งเรือง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9.

นางสาวณัฐวรา วัชรธรรม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.