วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

 

ชื่อรายงานการประชุม ประเภทไฟล์เอกสาร link สำหรับเรียกดู
มติการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา    ครั้งที่ 2/2559 (9 พ.ย.2559) (1) pdf
มติการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา   ครั้งที่ 2/2559 (9 พ.ย.2559) (2) pdf
สรุปมติที่ประชุมการติดตามแผนโครงการบูรณาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (25 พ.ย. 2559)  pdf
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากร(Peopleware Development Subcommittee)ครั้งที่ 1/2559 (11 พ.ย. 2559) pdf
Superboard Budget_0 png

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านระบบจัดการองค์ความรู้และอุปกรณ์(KMS & Device Subcommittee)ครั้งที่ 1/2559     (28 พ.ย.2559)

pdf
มติที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    ครั้งที่ 3/2559 (21 ธ.ค. 2559) pdf
มติที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  ครั้งที่ 1/2560 pdf
มติที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  ครั้งที่ 2/2560 pdf
มติที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  ครั้งที่ 3/2560 pdf
มติที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  ครั้งที่ 4/2560 pdf
มติที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  ครั้งที่ 5/2560 pdf
มติที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  ครั้งที่ 6/2560 pdf