วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

                              ยุทธศาสตร์
                                   ๑. เสริมสร้างความร่วมมือกับทุกหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ
                                   ๒. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
                                   ๓. พัฒนาระบบคลังข้อมูลกลางให้มีประสิทธิภาพ
                                   ๔. พัฒนาระบบคลังข้อมูลกลางให้มีคุณภาพ
                                   ๕. พัฒนาระบบ e-office ระบบ e-Learning และเว็บไซต์อย่างมีคุณภาพ
                                   ๖. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ
                                   ๗. เสริมสร้างความรู้ และความตระหนักการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
                                   ๘. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา