วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

วิสัยทัศน์ (Vision)


 เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

 

ค่านิยม


 WE ICT

symbol we ict

                                                  W = Willingness         ความเต็มใจมุ่งมั่นให้บริการ

                                                  E = Equality of Work  ความเสมอภาคในการทำงาน

                                                  I = Improvement       การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

                                                  C = Communication    การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

                                                  T = Teamwork           การทำงานเป็นทีม

 

พันธกิจ


                               พันธกิจหลัก
                                      1. เสนอกรอบนโยบาย แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
                                      2. พัฒนาศูนย์กลางข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ
                                      3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ การบริการ และการเรียนรู้
                                      4. พัฒนาศูนย์กลางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
                                      5. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
                               พันธกิจสนับสนุน
                                      1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์


                              1. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อการศึกษานาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
                              2. หน่วยงาน/สถานศึกษาได้นาผลการวิจัยไปพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
                              3. ระบบคลังข้อมูลกลางสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
                              4. ข้อมูลสารสนเทศนาไปใช้ในการวางแผนและการประเมินผลการจัดการศึกษา
                                  และการตัดสินใจของผู้บริหาร
                              5. ผู้รับบริการใช้ระบบ e-office ระบบ e-Learning และเว็บไซต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                              6. ผู้รับบริการเข้าใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ และมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสม
                              7. บุคลากรนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                              8. องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล