วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ให้บริการอะไรบ้าง และจะสามารถใช้บริการนั้นๆ ได้อย่างไร

 

1.      บริการด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา

-          พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคลทุกช่วงวัยที่สามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-          พัฒนาและจัดระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นระบบเดียวเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและ
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-          พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินและรายงานผล

 

2.      บริการด้านการสื่อสารและพัฒนาสื่อดิจิทัลและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์

-          พัฒนาเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ที่มีมาตรฐานและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

service website

-          บูรณาการด้านระบบจัดการองค์ความรู้ คลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวง
 ศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้วยระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์(
e-service) ที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงการให้
 บริการได้โดยสะดวก

 

3.      บริการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายดิจิทัล

-          พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่มีความเสถียรและความเร็วเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้และบริการจัดการ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสื่อ
 การเรียนการสอนทางไกลและสื่อดิจิทัลได้ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ด้ยบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

 

4.      บริการด้านยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การวิจัยและพัฒนา ปละการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

-          จัดทำแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา(แผ่นแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ส่งเสริมการวจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 การผลักดันสู่การปฏิบัติให้เกิดการบูรณาการ การติดตามประเมินผล รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(
Digital literacy)