วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

 

               คำถาม 1. ประวัติความเป็นมาของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

               คำตอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกาาธิการ เดิมชื่อ "ศูนย์สารสนเทศ"    ได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2522

                                     ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายแพทย์บุญสม มาร์ติน) โดยระยะเริ่มแรกอยู่ภายใต้การดูแลของกองแผนงาน

                                     สำนักงานปลัดกระทรวง ต่อมาได้มีการบริหารงานในฐานะหน่วยงานอิสระขึ้นตรงกับรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 เป็นต้นมา   

                                     จนกระทั่ง พ.ศ.2535 ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงศึกาาธิการให้เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการ

                                     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2535 ต่อมารัฐบาลได้จัดตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้น เพื่อดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                     และการสื่อสารของประเทศ ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกำหนดให้ทุกกระทรวงมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อทำ

                                     หน้าที่เป็นหน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

 

               คำถาม 2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบ่งตามกลุ่มงานมีกี่กลุ่ม อะไรบ้าง

               คำตอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มงาน ดังนี้

                    1.       กลุ่มอำนวยการ(กอ.)

                    2.       กลุ่มระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล(รท.)

                    3.       กลุ่มระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ(รส.)

                    4.       กลุ่มพัฒนาสื่อดิจิทัลและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์(สบ.)

                    5.       กลุ่มพัฒนาเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์(วส.)

                    6.       กลุ่มยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา(ยท.)

 

               คำถาม 3. ช่องทางติดต่อกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

               คำตอบ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 4 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก

                         เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

                         โทร 02-628-5643 ,02-628-5644 ,02-281-9809

                         โทรสาร 02-281-8218 ,02-282-9241